Disclaimer

De auteursrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan Scouting Talent. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Alle webpagina’s op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld, maar we kunnen niet uitsluiten dat deze onvolledigheden of fouten bevat. Scouting Talent kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden op de website. Wel vinden we het prettig als je ons wijst op eventuele fouten, wij verzoeken je dit aan ons kenbaar te maken per e-mail op info@scoutingtalent.nl.

Anti discriminatie beleid

Vanuit Scouting Talent vinden wij de gelijke behandeling van mensen van groot belang. Alle vormen van ongeoorloofd onderscheid, zowel in directe als in indirecte zin, wijzen wij af en dit uitgangsprincipe is voor ons leidend in ons dagelijks handelen. Dit betekent dat wij zelf geen ongeoorloofd onderscheid maken en ook niet meewerken aan discriminerende vragen van onze opdrachtgevers. Wij zijn van mening dat diversiteit bijdraagt aan meer creativiteit, een grotere innovatiekracht en betere (bedrijfs)resultaten. Als lid van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen onderschrijven wij de gedragsregels met betrekking tot discriminatie en handelen daarnaar.

Privacy Statement

Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Scouting Talent kan jouw gegevens verzamelen vanaf het moment dat jij je inschrijft, gegevens invult, uploadt of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. Tevens kunnen wij jouw gegevens verzamelen, indien je deze hebt geplaatst op bijvoorbeeld publieke middelen waaruit blijkt dat je geïnteresseerd bent in arbeidsgerelateerde dienstverlening. In dat geval kunnen wij jou benaderen met de vraag of je interesse hebt in een samenwerking en vragen wij jou om je in te schrijven.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW-gegevens
  • Curriculum vitae
  • Telefoonnummer en e-mailadres
  • Kopieën van diploma’s van opleidingen, cursussen en trainingen
  • Gegevens over beschikbaarheid en verlof

Bij een succesvolle bemiddeling verzamelen wij ook de volgende persoonsgegevens:

  • BSN-nummer
  • Een kopie identiteitskaart of paspoort
  • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan personeels- en salaris- en verzuimregistratie

 

Scouting Talent neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@scoutingtalent.nl.

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De gegevens die we op deze website van jou verzamelen delen wij met de volgende derde partijen:

a. Active Campaign

b. Salesforce (EU based)

c. Helloflexgroup

Met de bovenstaande verwerkers hebben wij goede afspraken gemaakt. Wij dwingen deze derden ertoe om minimaal hetzelfde niveau van beveiliging van de persoonsgegevens te hanteren als dat wij als verwerkingsverantwoordelijke jou bieden.

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Scouting Talent gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.